Language of document :

Euroopa Kohtu (suurkoda) 12. märtsi 2014. aasta otsus (Raad van State eelotsusetaotlus – Madalmaad) – S versus Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel ja Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel versus G

(kohtuasi C-457/12)1

(ELTL artikkel 20, ELTL artikli 21 lõige 1 ja ELTL artikkel 45 – Direktiiv 2004/38/EÜ – Õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil – Soodustatud isikud – Liidu kodaniku pereliikmest kolmanda riigi kodaniku õigus elada selle liidu kodaniku kodakondsusjärgses liikmesriigis – Liidu kodanik, kes elab oma kodakondsusjärgses liikmesriigis – Kutsealane tegevus – Korrapärased käigud teise liikmesriiki)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: S ja Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Vastustajad: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel ja G

Ese

Eelotsusetaotlus – Raad van State – Madalmaad – ELTL artiklite 20, 21, 45 ja 56 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT L 158, lk 77; ELT eriväljaanne 05/05, lk 46), artikli 3 lõike 1, artikli 6 ning artikli 7 lõigete 1 ja 2 tõlgendamine – Õiguse vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil soodustatud isikud – Sellise liidu kodaniku pereliikmest kolmanda riigi kodanik, kes elab päritoluliikmesriigis ja töötab teises liikmesriigis seal asuva tööandja juures – Sellise liidu kodaniku pereliikmest kolmanda riigi kodanik, kes elab ja töötab päritoluliikmesriigis, kuid käib oma töö raames korrapäraselt teises liikmesriigis

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ, sätteid tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus, kui liikmesriik keeldub andmast elamisõigust liidu kodaniku pereliikmest kolmanda riigi kodanikule, kui nimetatud liidu kodanikul on asjaomase liikmesriigi kodakondsus ja ta elab selles samas riigis, kuid käib oma kutsealase tegevuse raames korrapäraselt teises liikmesriigis.

ELTL artiklit 45 tuleb tõlgendada nii, et see annab liidu kodaniku kolmanda riigi kodanikust pereliikmele tuletatud õiguse elada liikmesriigis, mille kodakondsus liidu kodanikul on, olukorras, kus nimetatud liidu kodanik elab viimati nimetatud riigis, kuid käib korrapäraselt teises liikmesriigis töötajana selle sätte tähenduses, kui sellise elamisõiguse andmisest keeldumine mõjutab asjaomast töötajat mitte tegelikult kasutama ELTL artiklist 45 tulenevaid õigusi; viimati nimetatud asjaolu peab kontrollima siseriiklik kohus.

____________

1 ELT C 26, 26.1.2013.