Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 9. april 2014 – Rouffaud mod SEAE

(Sag F-59/13) 1

(Personalesag – kontraktansat til varetagelse af hjælpefunktioner – omklassificering af kontrakt – administrativ procedure – reglen om overensstemmelse – ændring af grundlaget for klagepunkterne)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Thierry Rouffaud (Ixelles, Belgien) (først ved advokaterne A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi og D. Abreu Caldas, derefter ved advokaterne S. Orlandi og D. Abreu Caldas)

Sagsøgt: Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (ved S. Marquardt og M. Silva, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om afslag på sagsøgerens ansøgning om, at dennes flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter omklassificeres til en tidsubegrænset ansættelseskontrakt, og at perioden, der er tilbagelagt som kontraktansat til varetagelse af hjælpefunktioner, skal anses for at udgøre tjenestetid, der er tilbagelagt som kontraktansat

Konklusion

Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil frifindes.

Thierry Rouffaud bærer sine egne omkostninger og betaler de af Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 233 af 10.8.2013, s. 14.