Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 kwietnia 2014 r. – Nieminen przeciwko Radzie

(Sprawa F-81/12)1

(Służba publiczna – Awans – Postępowanie w sprawie awansu za 2010 r. – Postępowanie w sprawie awansu za 2011 r. – Decyzja o nieawansowaniu skarżącego – Obowiązek uzasadnienia – Porównanie osiągnięć – Administratorzy zatrudnieni na stanowiskach lingwistów i administratorzy zatrudnieni na innych stanowiskach – Kwoty awansu – Stałość trwania osiągnięć)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Risto Nieminen (Kraainem, Belgia) (przedstawiciele: początkowo C. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal, avocats, następnie C. Abreu Caldas, S. Orlandi i J.N. Louis, avocats)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: J. Herrmann i M. Bauer, pełnomocnicy)Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 12 w postępowaniach w sprawie awansu za 2010 r. i 2011 r.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.Risto Nieminen pokrywa własne koszty postępowania oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Radę Unii Europejskiej.