Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 10 април 2014 г. — Camacho-Fernandes/Комисия

(Дело F-16/13)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Социално осигуряване — Член 73 от Правилника — Професионално заболяване — Експозиция на азбест и на други вещества — Лекарска комисия — Отказ за признаване на професионалния произход на заболяването, причинило смъртта на длъжностното лице — Правомерно становище на лекарската комисия — Принцип на колегиалност — Задание — Мотивиране — Принцип на равно третиране)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Ivo Camacho-Fernandes (Фуншал, Португалия) (представител: N. Lhoëst, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и V. Joris)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Общата здравноосигурителна схема, доколкото с него се потвърждават условията на проекторешението за отхвърляне на искането за признаване на професионалния произход на заболяването, от което е починала съпругата на жалбоподателя, която е бивше длъжностно лицеДиспозитивОтхвърля жалбата.Осъжда г-н Camacho-Fernandes да понесе направените от него съдебни разноски, както и разноските, направени от Европейската комисия.