Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 25. marca 2014 – Deutsche Bank/ÚHVT (Leistung aus Leidenschaft)

(vec T-539/11)1

(„Ochranná známka Spoločenstva – Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Leistung aus Leidenschaft – Ochranná známka tvorená reklamným sloganom - Absolútne dôvody zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 – Rovnosť zaobchádzania – Povinnosť odôvodnenia - Dôkazy predložené prvýkrát Všeobecnému súdu“)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Deutsche Bank AG (Frankurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: R. Lange, T. Götting a G. Hild, avocats)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca)

Predmet veciŽaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 3. augusta 2011 (vec R 188/2011-4) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia Leistung aus Leidenschaft ako ochrannej známky SpoločenstvaVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    Deutsche Bank AG je povinná nahradiť trovy konania.