Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 24 lutego 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-16/14)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat S. Orlandi)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżącego do systemu emerytalnego urzędników Unii, w której zastosowano nowe ogólne przepisy wykonawcze do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie niezgodności z prawem art. 9 ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 ust. 2 załącznika VIII regulaminu pracowniczego;

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie naliczenia uprawnień emerytalnych uzyskanych przez skarżącego przed podjęciem służby w ramach przeniesienia ich do systemu emerytalnego urzędników Unii Europejskiej na podstawie ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego z dnia 3 marca 2011 r.’obciążenie Komisji kosztami postępowania.