Language of document :

Žaloba podaná 24. februára 2014 – ZZ/Komisia

(vec F-16/14)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia týkajúceho sa prevodu práv na dôchodok žalobkyne do dôchodkového systému Únie, ktorým sa uplatnili nové všeobecné vykonávacie ustanovenia k článkom 11 a 12 prílohy VIII Služobného poriadku úradníkov

Návrhy žalobkyne

vyhlásiť článok 9 všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku za protiprávny,zrušiť rozhodnutie z 24. mája 2013 o bonifikácií práv na dôchodok nadobudnutých žalobkyňou pred nástupom do služby v rámci ich prevodu do režimu dôchodkového zabezpečenia inštitúcií Európskej únie v súlade s uplatnením všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011,zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.