Language of document :

17. veebruaril 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-14/14)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat A. Carrozzini)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada nende summade tagasinõudmine, mis hageja invaliidsuspensionist 2013. aasta aprillist kuni septembrini kinni peeti.

Hageja nõuded

tühistada hageja 2013. aasta aprilli kuni septembri pensioniteatises sisalduvad otsused pidada hageja invaliidsuspensionist, mida tal nimetatud kuudel oli õigus saada, kinni aprillis 504,67 eurot, mais 504,72 eurot ja juunist septembrini 508,38 eurot;

vajalikus ulatuses tühistada mis tahes vormis vastu võetud otsused, millega eespool nimetatud otsuste peale 16. juulil 2013 ja 7. oktoobril 2013 esitatud kaebused rahuldamata jäeti;

tühistada kõik otsused, mis sisalduvad 24. oktoobri 2013. aasta kirjas, mille esimese lehekülje ülal paremal pool servas on viide „Ref. Ares(2013)3327388 - 24/10/2013”;

tühistada kõik 17. mai 2013. aasta kirjas sisalduvad otsused;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja järgmised summad: 1) 504,67 eurot, millele lisandub intress 10% aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates 1. maist 2013 kuni summa tegeliku tasumiseni; 2) 504,72 eurot, millele lisandub intress 10% aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates 1. juunist 2013 kuni summa tegeliku tasumiseni; 3) 508,38 eurot, millele lisandub intress 10% aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates 1. juulist 2013 kuni summa tegeliku tasumiseni; 4) 508,38 eurot, millele lisandub intress 10% aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates 1. augustist 2013 kuni summa tegeliku tasumiseni; 5) 508,38 eurot, millele lisandub intress 10% aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates 1. septembrist 2013 kuni summa tegeliku tasumiseni; 6) 508,38 eurot, millele lisandub intress 10% aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates 1. oktoobrist 2013 kuni summa tegeliku tasumiseni;

mõista kohtukulud välja kostjalt.