Language of document :

Жалба, подадена на 10 март 2014 г. — ZZ/ЕИСК

(Дело F-20/14)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: N. Nikolajsen, адвокат)

Ответник: Европейски икономически и социален комитет

Предмет на производството

Отмяна на решението на ЕИСК, с което се отхвърля молбата на жалбоподателя да се ползва от по-ранно пенсиониране без намаляване на пенсионните права в приложение на член 9, параграф 2 от приложение VIII към Правилника

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на ЕИСК, с което се отхвърля молбата на жалбоподателя да бъде допуснат, през 2013 г., да се ползва от член 9, параграф 2 от приложение VIII към Правилника в редакцията му, която е в сила до 31 декември 2013 г.,да се осъди ЕИСК да заплати съдебните разноски.