Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 10 marca 2014 r. – ZZ przeciwko EKES

(Sprawa F-20/14)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat N. Nikolajsen)

Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji EKES oddalającej wniosek skarżącej dotyczący przejścia na wcześniejszą emeryturę bez obniżenia świadczenia emerytalnego na podstawie art. 9 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji EKES odmawiającej zastosowania względem skarżącej w roku 2013 art. 9 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego w wersji obowiązującej do dnia 31 grudnia 2013 r.obciążenie EKES kosztami postępowania.