Language of document :

Žaloba podaná dne 21. března 2014 – ZZ v. OHIM

(Věc F-24/14)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Předmět a popis sporu

Zrušení hodnotící zprávy žalobce za období od 1. října 2011 do 31. prosince 2012 a nárok na náhradu škody

Návrhová žádání žalobce

zrušit hodnotící zprávu vydanou žalobci za období od 1. října 2011 do 31. prosince 2012 vypracovanou a podepsanou hodnotitelem;

uložit OHIM povinnost zaplatit žalobci přiměřenou náhradu za nemajetkovou a majetkovou újmu, kterou žalobce utrpěl na základě napadené hodnotící zprávy, jejíž výše se ponechává na úvaze Soudu, avšak minimálně 500 eur; uložit OHIM náhradu nákladů řízení.