Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 marca 2014 r. – ZZ przeciwko OHIM

(Sprawa F-24/14)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat H. Tettenborn)

Strona pozwana: Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącego za okres od dnia 1 października 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. i wniosek o odszkodowanie.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącego za okres od dnia 1 października 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w postaci, w jakiej zostało ono sfinalizowane i podpisane przez oceniającego;Zasądzenie od OHIM-u na rzecz skarżącego stosowanego zadośćuczynienia, w wysokości, jaką Sąd uzna za właściwą, lecz nie mniej niż 500 EUR, za krzywdę i szkodę niematerialną doznaną wskutek zaskarżonego sprawozdania z oceny;obciążenie OHIM-u kosztami postępowania.