Language of document :

Žaloba podaná 21. marca 2014 – ZZ/ÚHVT

(vec F-24/14)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Predmet a opis sporu

Zrušenie hodnotiacej správy žalobkyne týkajúcej sa obdobia od 1. októbra 2011 do 31. decembra 2012 a návrh na náhradu ujmy

Návrhy žalobcu

zrušiť hodnotiacu správu, ktorá bola predložená žalobkyni a týkala sa obdobia od 1. októbra 2011 do 31. decembra 2012, ako bola vyhotovená a podpísaná hodnotiteľom 23. mája 2013,zaviazať ÚHVT na zaplatenie žalobkyni primeranej náhrady ujmy, výšku ktorej má posúdiť Súd pre verejnú službu ‒ avšak nie nižšiu než 500 eur ‒ ako náhradu morálnej a nemajetkovej ujmy, ktorú utrpela v dôsledku napadnutej hodnotiacej správy,zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania.