Language of document :

Жалба, подадена на 28 март 2014 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-30/14)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: V. Wellens, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението, с което на жалбоподателя се налага дисциплинарно наказание „понижаване“.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението, с което на жалбоподателя се налага дисциплинарно наказание „понижаване“, тъй като не декларирал пред Комисията, че освен семейните надбавки за деца на издръжка, получавани на основание член 67, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица, получавал и национална надбавка с подобен характер.Комисията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.