Language of document :

Иск, предявен на 31 март 2014 г. — Европейска комисия/Република Гърция

(Дело C-149/14)

Език на производството: гръцки

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: M. Patakià и E. Manhaeve)

Ответник: Република Гърция

Искания на ищеца

да се приеме за установено, че като не посочила зони, характеризиращи се с наличие на подводни или повърхностни водни източници, засегнати или застрашени от прекомерна концентрация на нитрати и/или от явлението еутрофизация, като “зони, уязвими от предизвикваното от нитратите замърсяване” (ЗУН), което посочване трябва да се осъществи въз основа на наличните данни, Република Гърция не е изпълнила задълженията, които има по силата на член 3, параграф 4 от Директива 91/676/EИО1 на Съвета от 12 декември 1991 година за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници, че освен това, като не осъществила посочените в член 5 от същата директива програми за действие в срок от една година, считано от предвиденото в член 3, параграф 4 от директивата, Република Гърция е нарушила и разпоредбата на член 5, параграф 1 от Директива 91/676/EИО на Съвета от 12 декември 1991 година за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници.

да се осъди Република Гърция да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

1.    Целта на директивата относно замърсяването с нитрати е да се намали замърсяването на водите, предизвикано пряко или косвено от нитрати от селскостопански източници, и наред с това да се предотврати този вид замърсяване. Директивата налага на държавите членки задължението да приемат различни мерки за постигането на тази цел. Едно от тези задължения е посочването на зоните на територията на държавите членки, в които водите са:

a)    сладководни повърхностни и/или подземни водни маси (член 3, приложение 1), в които, ако не са взети предвидените в директивата относно замърсяването с нитрати мерки, концентрацията на нитрати е или съществува риск да бъде по-висока от 50 mg/l и

б)    сладководни маси, устия, крайбрежни и морски зони, които са претърпели или съществува възможност да претърпят еутрофизация, ако не бъдат взети мерки.

Посочените по-горе зони се определят като „зони, уязвими от замърсяване с нитрати“ или ЗУН.

2.    Комисията подлага на технически анализ осъщественото от Република Гърция определяне на ЗУН въз основа на директивата, и въз основа на анализа си стига до заключението, че зоните, определени като ЗУН, трябва да се разширят, за да бъдат изцяло спазени изискванията на директивата. 3.    Въз основа на представените на Комисията от Република Гърция доказателства относно концентрацията на нитрати (на основание член 10 от директивата за периода 2004—2007, както и за периода 2008—2011), а също и въз основа на данните за средните и максимални стойности на концентрация на нитрати в подземните води и на съответните данни за засегнатите от еутрофизация повърхностни води (таблици 3 и 4), Комисията определя 9 зони, които ще трябва да бъдат определени като ЗУН и/или за които ще трябва да се разшири определената в момента зона.4.    След като прави своя анализ зона по зона, Комисията предявява иск до Съда, за да се приеме за установено, че като не посочила зони, за които е характерно наличие на подводни или повърхностни водни източници, засегнати или застрашени от прекомерна концентрация на нитрати и/или от явлението еутрофизация, като „зони, уязвими от предизвикваното от нитратите замърсяване“ (ЗУН), което посочване трябва да се осъществи въз основа на наличните данни, Република Гърция не е изпълнила задълженията, които има по силата на член 3, параграф 4 от Директива 91/676/EИО на Съвета от 12 декември 1991 година за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници.5.    Освен това, като не осъществила програмите за действие, посочени в член 5 от същата директива в срок от една година, считано от посочения в член 3, параграф 4 от директивата срок, Република Гърция е нарушила и разпоредбата на член 5, параграф 1 от Директива 91/676/EИО на Съвета от 12 декември 1991 година за опазване на водите от замърсява

не с нитрати от селскостопански източници.