Language of document :

Kanne 31.3.2014 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta

(Asia C-149/14)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: M. Patakia ja E. Manhaeve)

Vastaaja: Helleenien tasavalta

Vaatimukset

On todettava, että Helleenien tasavalta ei ole noudattanut vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta 12.12.1991 annetun neuvoston direktiivin 91/676/ETY1 3 artiklan 4 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole määritellyt nitraattien aiheuttamalle pilaantumiselle alttiiksi vyöhykkeiksi vyöhykkeitä, joille ovat ominaisia pohja- tai pintavesimassat, jotka pilaantuvat tai uhkaavat pilaantua liiallisen nitraattipitoisuuden ja/tai rehevöitymisen vuoksi, mikä määrittely olisi pitänyt tehdä saatavilla olevien tietojen perusteella, ja lisäksi, että Helleenien tasavalta on rikkonut kyseisen direktiivin 5 artiklan 1 kohtaa, koska se ei ole laatinut direktiivin 5 artiklassa mainittuja toimintaohjelmia vuoden kuluessa 3 artiklan 4 kohdassa säädetyistä määrittelyistä.

Helleenien tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

1.    Nitraattien aiheuttamasta pilaantumisesta annetun direktiivin tavoitteena on vähentää maatalouslähteistä peräisin olevien nitraattien suoraan tai välillisesti aiheuttamaa vesien pilaantumista ja myös estää vastaisuudessa tällainen pilaantuminen. Direktiivissä velvoitetaan jäsenvaltiot toteuttamaan erilaisia toimenpiteitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tähän liittyviin velvollisuuksiin kuuluu myös jäsenvaltioiden alueella olevien sellaisten maa-alueiden määrittely, joilta vesi:

a) valuu makeisiin pinta- ja/tai pohjavesiin (3 artiklan 1 kohta), jotka sisältävät tai saattavat sisältää yli 50 mg/l nitraatteja, jos nitraattien aiheuttamasta pilaantumisesta annetussa direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä ei toteuteta, ja

b) valuu makeisiin vesistöihin, jokisuihin, rannikkovesiin ja merivesiin, jotka ovat rehevöityneitä tai saattavat rehevöityä, jos toimenpiteitä ei toteuteta.

Edellä mainittuja alueita kutsutaan nitraattien aiheuttamalle pilaantumiselle alttiiksi vyöhykkeiksi tai NEZ:iksi.

2.    Komissio teki Helleenien tasavallan direktiivin mukaisia NEZ:ien määrittelyjä koskeneen teknisen tarkastuksen ja katsoi kyseisen tarkastuksen perusteella, että NEZ:ien määrittelyä pitää laajentaa, jotta se vastaa täysin direktiivissä asetettuja vaatimuksia.

3.     Kreikan (direktiivin 10 artiklan mukaisesti ajanjaksolta 2004–2007 mutta myös ajanjaksolta 2008–2011) komissiolle toimittamien nitraattipitoisuuksia koskevien tietojen sekä erityisesti keskimääräisiä ja suurimpia nitraattipitoisuuksien arvoja pohjavesissä koskevien tietojen ja rehevöityneitä pintavesiä koskevien tietojen perusteella (kuvaajat 3 ja 4) komissio määritti yhdeksän aluetta, jotka pitää määritellä NEZ:eiksi ja/tai joihin olemassa oleva määritelty vyöhyke pitää ulottaa.

4.    Tehtyään alueittaisen arvioinnin komissio vaatii unionin tuomioistuinta toteamaan, että Helleenien tasavalta ei ole noudattanut vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta 12.12.1991 annetun neuvoston direktiivin 91/676/ETY 3 artiklan 4 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole määritellyt nitraattien aiheuttamalle pilaantumiselle alttiiksi vyöhykkeiksi vyöhykkeitä, joille ovat ominaisia pohja- tai pintavesimassat, jotka pilaantuvat tai uhkaavat pilaantua liiallisen nitraattipitoisuuden ja/tai rehevöitymisen vuoksi, mikä määrittely olisi pitänyt tehdä saatavilla olevien tietojen perusteella.

5.    Helleenien tasavalta on lisäksi rikkonut kyseisen direktiivin 5 artiklan 1 kohtaa, koska se ei ole laatinut direktiivin 5 artiklassa mainittuja toimintaohjelmia vuoden kuluessa 3 artiklan 4 kohdassa säädetyistä määrittelyistä.

____________

____________

1 EYVL L 375, s. 1.