Language of document :

Acțiune introdusă la 31 martie 2014 – Comisia Europeană/Republica Elenă

(Cauza C-149/14)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: M. Patakia și E. Manhaeve agenți)

Pârâtă: Republica Elenă

Concluziile reclamantei

declararea faptului că, prin aceea că Republica Elenă nu a desemnat zone caracterizate de prezența unor cursuri de apă subterane sau de suprafață – afectate sau care riscă să fie afectate de o concentrație excesivă de nitrați și/sau de fenomenul eutrofizării – drept „zone vulnerabile la poluarea cu nitrați” (ZVI), desemnare necesară în baza datelor disponibile, aceasta a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul articolului 3 alineatul (4) din Directiva 91/676/CEE1 a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole și că, în plus, prin aceea că Republica Elenă, nu a realizat programele de acțiune la care se face trimitere la articolul 5 din aceeași directivă la un an de la desemnările prevăzute la articolul 3 alineatul (4) din directivă, aceasta a încălcat și dispozițiile articolului 5 alineatul (1) din Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole.

Motivele și principalele argumente

1.    Directiva privind poluarea cu nitrați are drept scop reducerea poluării apelor care este provocată direct sau indirect de nitrați proveniți din surse agricole, precum și prevenirea aceluiași tip de poluare. Directiva impune statelor membre obligația de a adopta diverse măsuri pentru atingerea acestui obiectiv. Printre obligațiile respective se numără desemnarea zonelor care se află pe teritoriul statelor membre și ale căror ape:

a)    sunt ape de suprafață dulci sau/și subterane (articolul 3, anexa I) care au sau riscă să aibă un conținut de nitrați de peste 50 miligrame pe litru, din cauza neaplicării măsurilor prevăzute de Directiva privind poluarea cu nitrați și

b)    sunt ape dulci, estuare, apele litorale și apa mării care sunt supuse sau riscă într-un viitor apropiat să fie supuse unei eutrofizări dacă nu sunt adoptate măsuri.

Zonele menționate mai sus sunt definite „Zone vulnerabile la poluarea cu nitrați” sau ZVI.

2.    Comisia a efectuat analiza tehnică a desemnării drept ZVI efectuată de Republica Elenă în contextul directivei și, pe baza analizei sale, a concluzionat că se impunea ca desemnarea drept ZVI să fie extinsă, astfel încât să fie pe deplin respectate dispozițiile directivei.3.    Din elementele referitoare la concentrația de nitrați pe care Republica Elenă le-a prezentat Comisiei (în temeiul articolului 10 din directivă, pentru perioada 2004-2007, precum și pentru perioada 2008-2011) și, la fel, în baza datelor referitoare la valorile medii și maxime de concentrații de nitrați în apele subterane și la datele corespunzătoare în apele de suprafață supuse eutrofizării (tabelele 3 și 4), Comisia a stabilit 9 zone care vor trebui să fie desemnate drept ZVI și/sau pentru care se va impune extinderea zonei desemnate în prezent.4.    După ce și-a dezvoltat analiza zonă cu zonă, Comisia a propus formularea unei acțiuni la Curte pentru a declara că, prin aceea că Republica Elenă nu a desemnat zone caracterizate de prezența unor cursuri de apă subterane sau de suprafață – afectate sau care r

i

scă să fie afectate de o concentrație excesivă de nitrați și/sau de fenomenul eutrofizării – drept „zone vulnerabile la poluarea cu nitrați” (ZVI), desemnare necesară în baza datelor disponibile, aceasta a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul articolului 3 alineatul (4) din Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole.5.    În plus, prin aceea că Republica Elenă, nu a realizat programele de acțiune la care se face trimitere la articolul 5 din acee

a

și directivă la un an de la desemnările prevăzute la articolul 3 alineatul (4) din directivă, aceasta a încălcat și dispozițiile articolului 5 alineatul (1) din Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole.