Language of document :

Žaloba podaná 31. marca 2014 – Európska komisia/Helénska republika

(vec C-149/14)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: M. Patakia a E. Mahaeve, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Helénska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Helénska republika si tým, že neurčila za „pásma ohrozené znečistením dusičnanmi“ (POZD) všetky pásma, ktoré sú charakteristické podzemnými vodami alebo povrchmi zasiahnutými znečistením alebo ktoré sú takto ohrozené z dôvodu, že obsahujú nadmerné množstvo dusičnanov a/alebo sú ohrozené eutrofizáciou, ktoré určenie mala vykonať vzhľadom na dostupné údaje, a tým, že okrem toho nestanovila akčné programy uvedené v článku 5 smernice v lehote jedného roka po každom označení podľa článku 3 ods. 4 smernice, čím tiež porušila ustanovenia článku 5 ods. 1 smernice, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 3 ods. 4 smernice Rady 91/676/CEE1 z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov,

zaviazať Helénsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

1.    Táto smernica má za cieľ znížiť znečistenie vôd spôsobené alebo vyvolané dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov a predchádzať akémukoľvek znečisteniu tohto druhu. Smernica ukladá členským štátom povinnosť prijať rôzne opatrenia s cieľom dosiahnuť tento cieľ. Medzi týmito opatreniami sa nachádza určenie pásiem na území členských štátov,

a)    ktoré zásobujú povrchové sladké vody a/alebo podzemné vody (článok 3 a príloha I) a ktoré majú alebo by mohli mať obsah dusičnanov vyšší ako 50 mg/l, ak nie sú prijaté opatrenia týkajúce sa znečistenia dusičnanmi stanovené smernicou a

b)    sladkovodné útvary, ústia riek, pobrežné vody a morské vody sú eutrofné alebo by v blízkej budúcnosti mohli byť eutrofné, ak sa neprijali opatrenia.Vyššie uvedené pásma sa považujú za „pásma ohrozené znečistením dusičnanmi“ (POZD).2.    Komisia pristúpila k technickému skúmaniu POZD určených Helénskou republikou v rámci smernice a na tomto základe dospela k záveru, že je potrebné rozšíriť určenie POZD tak, aby plne zodpovedalo požiadavkám smernice.3.    Na základe údajov týkajúcich sa koncentrácie dusičnanov, ktoré Grécko zaslalo Komisii (podľa článku 10 smernice pre obdobia 2008-2011) a konkrétnejšie vzhľadom na údaje týkajúce sa priemernej a maximálnej hodnoty koncentrácie dusičnanov v podzemných vodách a údaje týkajúce sa eutrofizovaných povrchových vôd (obrázok 3 a 4) Komisia identifikovala deväť pásiem, ktoré treba označiť ako POZD a/alebo ktorých obvod určenia musí byť rozšírený.4.    Po vykonaní analýzy pre každé pásmo Komisia

navrhuje, aby Súdny dvor určil, že Helénska republika si nesplnila svoje povinnosti

podľa článku 3 ods. 4 smernice 91/676/EHS z dôvodu, že neurčila ako POZD pásma charakterizované prítomnosťou podzemných vôd alebo povrchov zasiahnutých znečistením alebo ktoré sú takto ohrozené z dôvodu, že obsahujú nad

merné množstvo dusičnanov a/alebo ohrozené eutrofizáciou, ktoré určenie mala vykonať vzhľadom na dostupné údaje.5.    Okrem toho tým, že nestanovila akčné programy uvedené v článku 5 smernice v lehote jedného roka po každom označení podľa článku podľa článku 3 ods. 4 smernice, Helénska republika tiež porušila ustanovenia článku 5 ods. 1 smernice.