Language of document :

Tožba, vložena 31. marca 2014 – Evropska komisija proti Helenski Republiki

(Zadeva C-149/14)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: M. Patakia in E. Manhaeve)

Tožena stranka: Helenska Republika

Predlog tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Helenska republika s tem, da območij, na katerih so prisotni podzemni ali površinski vodotoki – ki so prizadeti ali obstaja tveganje da bodo prizadeti zaradi presežne koncentracije nitratov in/ali pojava evtrofikacija – ni imenovala za „ranljiva območja za onesnaženje z nitrati“ (ROO), kar bi glede na razpoložljive podatke morala storiti, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 3(4) Direktive Sveta 91/676/EGS1 z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov in da je Helenska republika poleg tega s tem, da delovnega programa, na katerega se nanaša člen 5 te direktive, ni izdelala v enem letu od imenovanj, predvidenih s členom 3(4) Direktive, tudi kršila člen 5(1) Direktive Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991, o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

Helenski Republiki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

1.    Cilj Direktive o onesnaževanju z nitrati je zmanjšanje onesnaževanja vod, ki je neposredna ali posredna posledica nitratov kmetijskega izvora, in preprečevanje takega onesnaževanja. Direktiva nalaga državam članicam obveznost sprejetja več ukrepov za izpolnitev tega cilja. Med temi obveznostmi je imenovanje območji, ki so na ozemlju držav članic in na katerih so:

(a) površinska ali podzemna sladkovodna telesa (člen 3, Priloga I) in vsebujejo ali bi lahko vsebovala več kot 50 mg/l nitratov, če se ne bi sprejelo ukrepov, ki jih določa Direktiva o onesnaževanju z nitrati in

(b) sladkovodna telesa, estuarji, obalna in morska področja, ki postanejo ali bi lahko postale evtrofne, če se ukrepi ne sprejmejo.

Navedena področja so opredeljena kot „ranljiva območja za onesnaženje z nitrati“ ali ROO.

2.    Komisija je izvedla tehnično analizo imenovanja ROO, ki jo je helenska republika izvedla v okviru Direktive, in je na podlagi analize ugotovila, da bi bilo treba zaradi popolnega izvajanja določb Direktive imenovanje ROO razširiti.3.    Iz podatkov o koncentraciji nitratov, ki jih je Helenska republika predložila Komisiji (na podlagi člena 10 Direktive za obdobje 2004–2007, pa tudi za obdobje 2008–2011), in iz podatkov o srednjih in najvišjih vrednostih koncentracije nitratov v podzemnih vodah in iz podatkov o površinskih evtrofnih vodah (tabeli 3 in 4) je Komisija določila 9 območji, ki bi jih bilo treba imenovati za ROO in/ali za katere bi bilo treba razširiti trenutno določeno območje.4.    Potem ko je Komisija opravila analizo za vsako posamezno območje, je pri Sodišču vložila tožbo, s katero je predlagala, naj ugotovi, da Helenska republika s tem, da območij, na katerih so prisotni podzemni ali površinski vodotoki – ki so prizadeti ali obstaja tveganje da bodo prizadeti zaradi presežn

e koncentracije nitratov in/ali pojava evtrofikacija – ni imenovala za „ranljiva območja za onesnaženje z nitrati“ (ROO), kar bi glede na razpoložljive podatke morala storiti, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 3(4) Direktive Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.5.    Poleg tega je Helenska republika s tem, da delovnega programa, na katerega se nanaša člen 5 te direktive, ni i

zdelala v enem letu od imenovanj, predvidenih s členom 3(4) Direktive, tudi kršila člen 5(1) Direktive Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991, o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.