Language of document :

Talan väckt den 31 mars 2014 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

(Mål C-149/14)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: M. Patakià och E. Manhaeve)

Svarande: Republiken Grekland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 3.4 i rådets direktiv 91/676/EEG1 av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket genom att inte såsom ”känsliga områden för nitratföroreningar” ange områden som karakteriseras av förekomsten av grundvatten eller ytvatten som utsätts för, eller kan utsättas för, en för hög halt av nitrater och/eller fenomenet eutrofiering (svaranden är skyldig att göra ett sådant angivande mot bakgrund av de tillgängliga uppgifterna) samt att Republiken Grekland har åsidosatt bestämmelsen i artikel 5.1 i direktivet genom att inte ha upprättat de åtgärdsprogram som avses i artikel 5 i direktivet inom ett år från de angivanden som föreskrivs i artikel 3.4 i direktivet, och

förplikta Republiken Grekland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Det aktuella direktivet syftar till att minska vattenföroreningar som orsakas eller framkallas av nitrater som härrör från jordbruket och förhindra ytterligare sådan förorening. Direktivet ålägger medlemsstaterna att vidta olika åtgärder för att uppnå detta mål. En av dessa skyldigheter är att ange de områden inom medlemsstaten från vilka avrinning sker till

sött ytvatten och/eller grundvatten (artikel 3 och bilaga I) vars nitrathalt överstiger 50 mg/l eller kan komma att göra det om åtgärder i enlighet med direktivet inte vidtas, och

naturliga sötvattensjöar, andra sötvattensamlingar, flodmynningar, kustvatten och havsvatten som är eutrofierade eller kan bli det om inte åtgärder vidtas.

Ovannämnda områden kvalificeras som ”områden som är känsliga för nitrater” eller ”känsliga områden”.

Kommissionen har gjort en teknisk undersökning av de känsliga områden som angetts av Republiken Grekland inom ramen för direktivet och har på grundval av den undersökningen gjort bedömningen att angivandet av känsliga områden borde utvidgas på så sätt att det helt uppfyller kraven i direktivet.

På grundval av de uppgifter avseende nitrathalten som Grekland överlämnat till kommissionen (enligt artikel 10 i direktivet, för perioderna 2004–2007 och 2008–2011) och uppgifterna avseende genomsnittliga och maximala nitrathalter i grundvattnen och uppgifterna avseende eutrofierade grundvatten (figur 3 och 4) har kommissionen identifierat nio områden som bör anges som känsliga områden och/eller vars angivande bör utvidgas.

Efter att ha gjort en analys av varje område har kommissionen väckt talan och yrkat att domstolen ska fastställa att Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 3.4 i direktiv 91/676/EEG genom att inte såsom känsliga områden ange områden som karakteriseras av förekomsten av grundvatten eller ytvatten som utsätts för, eller kan utsättas för, en för hög halt av nitrater och/eller fenomenet eutrofiering. Svaranden är skyldig att göra ett sådant angivande mot bakgrund av de tillgängliga uppgifterna.

Republiken Grekland har även åsidosatt bestämmelsen i artikel 5.1 i direktivet genom att inte ha upprättat de åtgärdsprogram som avses i artikel 5 i direktivet inom ett år från de angivanden som föreskrivs i artikel 3.4 i direktivet.

____________

____________

1 EUT L 375, s. 1.