Language of document :

Жалба, подадена на 28 март 2014 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-29/14)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: L. Vogel, адвокат)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяната на решенията на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO), с които се отменят и заменят първоначалните предложения за прехвърляне на пенсионните права, придобити преди постъпването на служба в Европейския парламент, след трансфера на жалбоподателя в Комисията

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на ОН от 18 декември 2013 г., съобщено на жалбоподателя с електронна поща от 19 декември 2013 г., с което са били отхвърлени оплакванията, направени от жалбоподателя на 9 септември 2013 г. срещу решенията на PMO от 10 юни 2013 г.;доколкото е необходимо, да се отменят и посочените решения, приети от PMO от 10 юни 2013 г. срещу които са били направени оплакванията на жалбоподателя;да се осъди ответника да заплати съдебните разноски, направени в настоящото производство, на основание член 87 от Процедурния правилник, включително направените във връзка с производството необходими разноски и по-конкретно разходите за настаняване, път и престой, както и адвокатските възнаграждения съгласно член 91, буква б) от същия правилник.