Language of document :

Sag anlagt den 28. marts 2014 – ZZ mod Europa-Kommissionen

(Sag F-29/14)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat L. Vogel)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af de af Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO) trufne afgørelser, hvorved de oprindelige forslag til overførsel af de pensionsrettigheder, der er erhvervet før indtrædelsen i Europa-Parlamentets tjeneste, annulleres og erstattes, efter at sagsøgeren var blevet overført til Kommissionen.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 18. december 2013, som blev meddelt sagsøgeren ved e-mail af 19. december 2013, hvorved sagsøgerens klager af 9. september 2013 over PMO’s afgørelser af 10. juni 2013 blev afvist.

Om fornødent ligeledes annullation af de nævnte afgørelser truffet af PMO den 10. juni 2013, som sagsøgerens klager var rettet imod.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger, jf. procesreglementets artikel 87, samt at betale nødvendige udgifter afholdt med henblik på sagens behandling, og især udgifter i forbindelse med valgt adresse, rejse- og opholdsudgifter samt honorarer til advokat, jf. samme procesreglements artikel 91, litra b).