Language of document :

Sag anlagt den 7. februar 2014 – ZZ mod CdT

(Sag F-12/14)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne N. Cambonie, D. Ciolino og E. Macchi)

Sagsøgt: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen truffet af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer, hvorved sagsøgerens ansøgning i henhold til vedtægtens artikel 90, stk. 1, om vedtagelse af en beslutning, der undskylder over for sagsøgeren og betaler ham erstatning for den skade, som han måtte have lidt, blev afvist.

Sagsøgerens påstande

Annullation af CdT’s stiltiende afgørelse om afslag, alternativt af afgørelsen om afslag af 10. april 2013 pr. post fra den advokat, der repræsenterer CdT, og om fornødent af CdT’s bekræftende afgørelse af 8. november 2013, hvorved sagsøgerens ansøgning om vedtagelse af en beslutning blev afvist.

Det fastslås, at CdT er ansvarlig for den skade, som sagsøgeren har lidt, hvorfor han tilkendes en erstatning på 306.733,60 EUR for den økonomiske skade og 130.000 EUR for den ikke-økonomiske skade, eller et andet, evt. større, beløb efter Personalerettens skøn, alternativt ved ekspertudtalelser.

CdT tilpligtes at betale sagens omkostninger.