Language of document :

Žaloba podaná 7. februára 2014 – ZZ/CDT

(vec F-12/14)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: N. Cambonie, D. Ciolino a E. Macchi, advokáti)

Žalovaný: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CDT)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie zamietajúceho žiadosť podanú žalobcom na základe článku 90 ods. 1 služobného poriadku o prijatie rozhodnutia, ktorým by mu bolo vyjadrené ospravedlnenie a ktoré by sa týkalo náhrady škôd, ktoré údajne utrpel

Návrhy žalobcu

zrušiť implicitné rozhodnutie CDT o zamietnutí, prípadne zrušiť zamietnutie v liste advokáta zastupujúceho CDT, obsahujúcom rozhodnutie z 10. apríla 2013 a v rozsahu, v akom je to potrebné, potvrdzujúce rozhodnutie CDT z 8. novembra 2013 o zamietnutí žiadosti žalobcu o prijatie rozhodnutia, vyhlásiť, že CDT je zodpovedné za škody utrpené žalobcom a v dôsledku toho priznať žalobcovi náhradu škody spolu s úrokmi vo výške 306 733,60 eur z dôvodu majetkovej ujmy a 130 000 eur z dôvodu nemajetkovej ujmy, alebo akejkoľvek, aj vyššej sumy určenej Všeobecným súdom alebo znaleckými posudkami, zaviazať CDT na náhradu trov konania.