Language of document :

Жалба, подадена на 19 февруари 2014 г. — ZZ/Парламент

(Дело F-15/14)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: A. Salerno, avocat)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Отмяна на решението на Парламента за прекратяване на трудовия договор на жалбоподателя след изтичането на периода, за който е удължен срока му за изпитване

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Европейския парламент от 12 април 2013 г., с което считано от 15 юли 2013 г. е уволнен;

да определи на 45 000 евро, ведно с лихвите за забава, размерът на дължимото на жалбоподателя обезщетение, ако Европейският парламент не възстанови жалбоподателя на заеманата от него длъжност чрез титуляризиране, поради правна невъзможност за това;Парламентът да бъде осъден да заплати всички съдебни разноски.