Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2014 r. – ZZ przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-15/14)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat A. Salerno)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu o wypowiedzeniu skarżącemu umowy o pracę po upływie okresu, o który przedłużono jego okres próbny

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu z dnia 12 kwietnia 2013 r. o zwolnieniu ze skutkiem na dzień 15 lipca 2013 r.;zasądzenie kwoty 45.000 EUR uzupełnionej o odsetki za zwłokę z tytułu odszkodowania na wypadek, gdyby Parlament powołał się na brak prawnej możliwości przywrócenia go do służby w drodze powołania go na dożywotnie stanowisko urzędnicze;obciążenie Parlamentu całością kosztów postępowania.