Language of document :

Žaloba podaná 19. februára 2014 – ZZ/Parlament

(vec F-15/114)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: A. Salerno, avocat)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Parlamentu o skončení pracovnej zmluvy žalobcu po uplynutí predĺženia jeho skúšobnej doby

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Európskeho parlamentu z 12. apríla 2013 o jeho prepustení s účinnosťou od 15. júla 2013,

určiť sumu 45 000 eur, navýšenú o úroky z omeškania, ktorú mu bude povinný zaplatiť Európsky parlament v prípade, že sa Parlament odvolá na právnu nemožnosť jeho reintegrácie, ak by ho vymenoval do stálej služby,zaviazať Parlament na náhradu trov konania.