Language of document :

Talan väckt den 19 februari 2014 – ZZ mot parlamentet

(Mål F-15/14)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten A. Salerno)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av parlamentets beslut att inte förlänga sökandens anställningsavtal vid utgången av vederbörandes förlängda provanställning

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara Europaparlamentets beslut av den 12 april 2013 att säga upp sökanden med verkan från den 15 juli 2013,

fastställa det skadestånd, som Europaparlamentet ska erlägga för det fall det skulle göra gällande ett rättsligt absolut hinder för återinsättande av sökanden i tjänst genom att tillsvidareanställa vederbärande, till 45 000 euro jämte dröjsmålsränta,

förplikta parlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.