Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 4 marca 2014 r. – ZZ przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-17/14)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat M. Casado García-Hirschfeld)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieprzyznaniu skarżącemu trzech punktów za osiągnięcia w postępowaniu w sprawie awansu za rok 2012.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 3 lipca 2013 r. dotyczącej decyzji w sprawie punktów za osiągnięcia za rok 2012;w zakresie, w jakim jest to niezbędne, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 6 grudnia 2013 r. o oddaleniu zażalenia;obciążenie pozwanego kosztami postępowania.