Language of document :

Жалба, подадена на 28 март 2014 г. — ZZ/ЕСВД

(Дело F-28/14)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: J.-N. Louis и D. de Abreu Caldas, avocats)

Ответник: Европейска служба за външна дейност (ЕСВД)

Предмет на производството

Отмяна на решенията на Върховния представител на Европейския съюз да прекрати договора на жалбоподателя като срочно нает служител, да откаже да го изслуша във връзка с оплакванията му от психически тормоз, да отхвърли искането му за назначаване на външен проверител и да регистрира жалбата му като заявление

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 20 декември 2013 г. на Върховния представител на Европейския съюз и заместник-председател на Европейската комисия (наричан по-нататък „RH/VP“) да прекрати договора му като срочно нает служител по смисъла на член 2, буква д) от УРДС, считано от 31 март 2014 г.,

да се отмени решението на HR/VP да не изслуша жалбоподателя, взето въпреки че жалбоподателят изрично е помолил за такова изслушване в придружителното писмо към жалбата си от 9 декември с.г. срещу главния оперативен директор на ЕСВД за психически тормоз,да се отмени отказът на HR/VP по искането на жалбоподателя за назначаване на външен проверител с висока квалификация, разполагащ с голям опит в областта на условията на труд в институциите на Европейския съюз и несъмнено безпристрастен, който да установи фактите, да направи съответните изводи и да отправи препоръки до HR/VP за мерките, които да се вземат по жалбата,да се отмени решението на HR/VP да регистрира жалбата му като заявление и да я изпрати за разглеждане на DG HR.D.2, отдел „Правни въпроси, комуникации и отношения

със заинтересованите лица“, в който няма нито един служител със степен в йерархията и с власт като на длъжностното лице, срещу което е подадена жалбата,ЕСВД да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.