Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 28 marca 2014 r. – ZZ przeciwko ESDZ

(Sprawa F-28/14)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci J.N. Louis i D. de Abreu Caldas)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej o rozwiązaniu umowy o pracę skarżącego w charakterze członka personelu tymczasowego, o odmowie wysłuchania go w sprawie stosowania mobbingu, o oddaleniu jego wniosku o powołanie zewnętrznego eksperta dochodzeniowego oraz o zarejestrowaniu jego skargi jako wniosku.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej, Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2013 r. o rozwiązaniu z dniem 31 marca 2014 r. umowy o pracę skarżącego w charakterze członka personelu tymczasowego w rozumieniu art. 2 lit. e) WZIP;

stwierdzenie nieważności decyzji Wysokiej Przedstawiciel o odmowie wysłuchania skarżącego, mimo że skarżący wyraźnie tego zażądał w piśmie przewodnim do swojej skargi z dnia 9 grudnia poprzedniego roku przeciwko Chief Operating Officer ESDZ w sprawie stosowania mobbingu;

stwierdzenia nieważności decyzji Wysokiej Przedstawiciel o oddaleniu wniosku skarżącego o powołanie zewnętrznego eksperta dochodzeniowego bardzo wysokiej rangi, posiadającego duże doświadczenie w zakresie warunków zatrudnienia w instytucjach Unii Europejskiej oraz będącego całkowicie bezstronnym, w celu ustalenia okoliczności faktycznych, wyciągnięcia z nich wniosków oraz przedstawienia Wysokiej Przedstawiciel zaleceń dotyczących środków, jakie należy podjąć w następstwie wspomnianej skargi;stwierdzenie nieważności decyzji Wysokiej Przedstawiciel o zarejestrowaniu jego skargi jako wniosku oraz przekazaniu jej do rozpatrzenia przez DG HR.D.2 „Zagadnienia Prawne, Komunikacja i Stosunki z Zainteresowanymi Podmiotami”, której żaden z członków nie jest w grupie zaszeregowania takiej jak urzędnik, przeciwko któremu skarga została złożona, ani nie posiada jego uprawnień;obciążenie ESDZ kosztami postępowania.