Language of document :

Talan väckt den 28 mars 2014 – ZZ mot EEAS

(Mål F-28/14)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna J.-N. Louis och D. de Abreu Caldas)

Svarande: Europeiska utrikestjänsten (EEAS)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslut från den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik att säga upp sökandens kontrakt som tillfälligt anställd, att vägra att låta sökanden yttra sig med avseende på förekommen mobbning, att avslå sökandens ansökan om att en extern utredare skulle anlitas och att låta registrera sökandens klagomål såsom en ansökan.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslut av den 20 december 2013 från Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska kommissionens vice ordförande (nedan kallad utrikesrepresentanten/vice ordföranden) att säga upp sökandens kontrakt som tillfälligt anställd i den mening som avses i artikel 2 e i anställningsvillkoren för övriga anställda med verkan från den 31 mars 2014.

ogiltigförklara beslut av utrikesrepresentanten/vice ordföranden att vägra låta sökanden yttra sig även om denne uttryckligen hade ansökt om det i den skrivelse som åtföljde det klagomål av den 9 december 2013 som sökanden ingav mot Chief Operating Officer vid EEAS med avseende på förekommen mobbning.

ogiltigförklara beslut av utrikesrepresentanten/vice ordföranden att avslå sökandens ansökan om att en extern utredare med mycket hög kompetens skulle anlitas som har omfattande erfarenhet av arbetsvillkoren i Europeiska unionens institutioner och som visar prov på oklanderlig objektivitet, i syfte att fastställa de faktiska omständigheterna, dra slutsatser därav och ge utrikesrepresentanten/vice ordföranden råd om vilka åtgärder som bör vidtas med anledning av klagomålet.

ogiltigförklara beslut av utrikesrepresentanten/vice ordföranden att låta registrera sökandens klagomål såsom en ansökan och låta den behandlas av GD HR.D.2 ”Rättsfrågor, kommunikation och kontakter med berörda parter” där ingen medarbetare har samma tjänstegrad och ställning som den tjänsteman mot vilken klagomålet riktats.

förplikta EEAS att ersätta rättegångskostnaderna.