Language of document :

Жалба, подадена на 20 април 2014 г. — ZZ/Парламент

(Дело F-37/14)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Отмяна на решението на Парламента да не разреши прехвърлянето за 2013 г., на 16 дни отпуск, неизползвани през 2012 г., след като жалбоподателят бил в продължителен отпуск поради тежко заболяване

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението, с което е отказано да се прехвърлят за 2013 г., дни от отпуска на жалбоподателя за 2012 г., които превишават максимума от дванадесет дни,ако е необходимо, да се отмени решението на генералния секретар на Европейския парламент от 21 януари 2014 г., с което е отхвърлена жалбата по административен ред на жалбоподателя от 4 октомври 2013 г.,да се осъди ответника да заплати всички съдебни разноски.