Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 24 marca 2014 r. – ZZ przeciwko ESDZ

(Sprawa F-27/14)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat S. Orlandi)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji, mocą której skarżący został odwołany ze służby bez zmniejszenia praw emerytalnych ze skutkiem na dzień 1 lutego 2014 r. w następstwie postępowania dyscyplinarnego wszczętego po stwierdzeniu przez organy krajowe winy skarżącego za nadużycia w związku z postępowaniami w przedmiocie europejskich zamówień publicznych, fałszerstwo i wyłudzenie, pranie pieniędzy i korupcje. Żądania strony skarżącejStwierdzenie nieważności decyzji z dnia 16 stycznia 2014 r., mocą której ESDZ odwołał skarżącego ze służby bez zmniejszenia praw emerytalnych. obciążenie ESDZ kosztami postępowania.