Language of document :

Жалба, подадена на 24 март 2014 г. — ZZ/FRA

(Дело F-25/14)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: L. Levi и M. Vandenbussche, lawyers)

Ответник: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

Предмет на производството

Отмяна на решението за прекратяване на договора за неопределено време на жалбоподателя, на решението, с което е отхвърлена жалбата му, и присъждане на обезщетение за претърпените неимуществени и имуществени вреди

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на директора на FRA от 13 юни 2013 г. за прекратяване на договора за неопределено време на жалбоподателя,

да се отмени решението на директора на FRA от 20 декември 2013 г., с което е отхвърлена жалбата,

да бъде присъдено на жалбоподателя обезщетение за имуществените му вреди, представляващи разликата между, от една страна, обезщетението за безработица, което ще получава от април 2014 г., и след това, който и да е заместващ доход или липса на такъв и от друга страна, пълната му заплата, с всички добавки в размер на 7 850 33 eur до датата на пълното му възстановяване на работа в агенцията (ведно с лихвата за забава в размер на 3 процентни пункта над тази на Централната европейска банка),да бъде присъдено на жалбоподателя справедливо обезщетение за неимуществените вреди, причинени от решението, които не могат да бъдат поправени с отмяната на решението. Тези неимуществените вреди са оценени ex aequo et bono на 50 000 00 eur,да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.