Language of document :

Žaloba podaná dne 24. března 2014 – ZZ v. FRA

(Věc F-25/14)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí ukončit smlouvu uzavřenou s žalobcem na dobu neurčitou, rozhodnutí, kterým byla zamítnuta stížnost, jakož i přiznání odškodnění za utrpěnou hmotnou a nehmotnou újmu.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ředitele FRA ze dne 13. června 2013 o ukončení smlouvy uzavřené s žalobcem na dobu neurčitou;

zrušit rozhodnutí ředitele FRA ze dne 20. prosince 2013, kterým byla zamítnuta stížnost;

přiznat žalobci náhradu za jeho hmotnou újmu, která spočívá v rozdílu mezi podporou v nezaměstnanosti, kterou bude pobírat od dubna 2014 a poté jakýmkoli potenciálním náhradním příjmem nebo neexistencí tohoto příjmu na straně jedné a jeho plným platem, včetně všech příspěvků, ve výši 7 850, 33 eur na straně druhé a to až do data jeho úplného opětovného začlenění do Agentury (plus úroky z prodlení vypočítané podle sazby Evropské centrální banky zvýšené o tři procentní body);přiznat žalobci přiměřenou náhradu za nehmotnou újmu způsobenou uvedeným rozhodnutím, kterou nelze nahradit zrušením uvedeného rozhodnutí. Tato nehmotná újma se ex aequo et bono stanoví na 50 000 eur;uložit žalované náhradu nákladů řízení.