Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 kwietnia 2014 r. – López Cejudo przeciwko Komisji

(Sprawa F-28/13)1

(Służba publiczna – Dochodzenie Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) – Dieta dzienna – Artykuł 10 załącznika VII do regulaminu pracowniczego – Zwrot nadpłaconych kwot– Kwoty zatrzymane z wynagrodzenia – Artykuł 85 regulaminu pracowniczego – Intencja wprowadzenia administracji w błąd– Rozsądny termin)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: José Manuel López Cejudo (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat É. Boigelot)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i C. Ehrbar, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczących zatrzymania kwot z wynagrodzenia skarżącego za miesiące czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2012 r.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.J. M. López Cejudo pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.