Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 8 април 2014 г. (преюдициални запитвания от High Court of Ireland, Ирландия, и Verfassungsgerichtshof, Австрия) — Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl и др. (C-594/12)/Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ирландия, и Attorney General

(Съединени дела C-293/12 и C-594/12)1

(Електронни съобщения – Директива 2006/24/ЕО – Обществено достъпни електронни съобщителни услуги или обществени съобщителни мрежи – Запазване на данни, създадени или обработени във връзка с предоставянето на такива услуги – Валидност – Членове 7, 8 и 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз)

Език на производството: немски

Запитващи юрисдикции

High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl и др. (C-594/12)

Ответници: Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ирландия, и Attorney General

в присъствието на: Irish Human Rights Commission

Предмет

(Дело C-293/12)

Преюдициално запитване — High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof — Тълкуване на членове 3, 4 и 6 от Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи и за изменение на Директива 2002/58/ЕО (ОВ L 105, стр. 54; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 53, стр. 51) — Ограничаване на правата на жалбоподателя в областта на мобилната телефония — Съвместимост с член 5, параграф 4 и член 21 ДФЕС — Съвместимост с членове 7, 8, 10 и 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз

(Дело C-594/12)

Преюдициално запитване — Verfassungsgerichtshof — Валидност на членове 3—9 от Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи и за изменение на Директива 2002/58/EО (ОВ L 105, стр. 54; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 53, стр. 51), с оглед на членове 7, 9 и 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Тълкуване на Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално на членове 7, 8, 52 и 53 от нея, на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (OB L 281, стр. 31; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 17, стр. 10) и на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (OB L 8, 2001 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 30, стр. 142) — Конституционна жалба за обявяване противоконституционност на някои разпоредби от федералния закон за далекосъобщенията, с които се транспонира Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи

Диспозитив

Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи и за изменение на Директива 2002/58/EО, е невалидна.

____________

1     ОВ C 258, 25.8.2012 г.

    ОВ C 79, 16.3.2013 г.