Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 8. dubna 2014 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof - Irsko, Rakousko) – Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl a další (C-594/12) v. Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland and the Attorney General

(Spojené věci C-293/12 a C-594/12)1

„Elektronické komunikace – Směrnice 2006/24/ES – Veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí – Uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním takových služeb – Platnost – Články 7, 8 a 11 Listiny základních práv Evropské unie“

Jednací jazyky: angličtina a němčina

Předkládající soudy

High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobci: Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung; Michael Seitlinger; Christof Tschohl a další (C-594/12)

Žalovaní: Minister for Communications, Marine and Natural Resources; Minister for Justice, Equality and Law Reform; The Commissioner of the Garda Síochána; Ireland a the Attorney General

Za přítomnosti: Irish Human Rights Commission

Předmět věci

(Věc C-293/12)

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – High Court of Ireland – Výklad článků 3, 4 a 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES (Úř. věst. L 105, s. 54) – Omezení práv žalobkyně v oblasti mobilní telefonie - Slučitelnost s čl. 5 odst. 4 a s článkem 21 SFEU – Slučitelnost s články 7, 8, 10 a 41 Listiny základních práv Evropské unie

(Věc C-594/12)

Žádost o rozhodnutí předběžné otázce – Verfassungsgerichtshof – Platnost článků 3 až 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES (Úř. věst. L 105, s. 54) z hlediska článků 7, 9 a 11 Listiny základních práv Evropské unie – Výklad Listiny základních práv Evropské unie a zejména jejích článků 7, 8, 52 a 53, směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, s. 31), jakož i nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, s. 1) – Návrh ústavněprávní povahy týkající se případné protiústavnosti některých ustanovení spolkového zákona o telekomunikacích, která provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí

Výrok

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES je neplatná.

____________

1     Úř. věst. C 258, 25.8.2012.

    Úř. věst. C 79, 16.3.2013.