Language of document : ECLI:EU:F:2013:153

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM

(Anden Afdeling)

17. oktober 2013

Sag F-60/09 RENV

Gerhard Birkhoff

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – tjenestemænd – hjemvisning til Retten efter ophævelse – løn – familietillæg – børnetilskud – barn, der lider af en alvorlig sygdom eller af en vedvarende svagelighed, som gør det ude af stand til selv at sørge for sit underhold – ansøgning om forlængelse af udbetalingen af tilskuddet«

Angående:      Hjemvisning af sag F-60/09, oprindeligt anlagt i henhold til artikel 236 EF og artikel 152 EA, ved dom afsagt af Den Europæiske Unions Ret den 29. november 2011, Birkhoff mod Kommissionen (sag T-10/11 P, herefter »dommen om hjemvisning«), om ophævelse af Personalerettens dom af 27. oktober 2010, Birkhoff mod Kommissionen (sag F-60/09, herefter »dom af 27. oktober 2010«), hvorved der blev truffet afgørelse i et søgsmål, indgået til Personalerettens Justitskontor den 24. juni 2009, hvorunder Gerhard Birkhoff i det væsentlige nedlagde påstand om annullation af Europa-Kommissionens afgørelse af 14. november 2008 om afslag på, for perioden efter den 31. december 2008, at forlænge udbetalingen af det børnetilskud til hans datter, som er svagelig (herefter »det omhandlede tilskud«), som han havde oppebåret siden 1978, i henhold til artikel 2, stk. 5, i bilag VII til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union (herefter »vedtægten«).

Udfald:      Europa-Kommissionen frifindes. Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler de af Gerhard Birkhoff afholdte omkostninger i sag F-60/09 og i sag T-10/11 P. Hver part bærer sine egne omkostninger i sag F-60/09 RENV.

Sammendrag

1.      Tjenestemandssager – erstatning af begrundelsen for den anfægtede retsakt under sagen – ikke tilladt – undtagelse

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

2.      Tjenestemænd – løn – familietillæg – tilskud for børn, over for hvem der består forsørgerpligt – ret til forlængelse uden aldersbegrænsning, når barnet er ude af stand til selv at sørge for sit underhold – administrationens forpligtelser – bundet kompetence

(Tjenestemandsvedtægten, bilag VIII, art. 2, stk. 5)

1.      Administrationen kan ikke erstatte eller tilføje en begrundelse til en afgørelse under sagen, medmindre det viser sig, at administrationen befinder sig i en bunden kompetencesituation, således at en eventuel annullation af den omtvistede afgørelse kun vil have den virkning, at administrationen er forpligtet til at træffe en ny afgørelse, som indholdsmæssigt er identisk med den annullerede afgørelse.

(jf. præmis 39)

Henvisning til:

Personaleretten: 17. juni 2008, sag F-97/07, De Fays/Kommissionen, præmis 70; 14. april 2011, sag F-113/07, Šimonis mod Kommissionen, præmis 93 og den deri nævnte retspraksis

2.      Tilskuddet i henhold til artikel 2, stk. 5, i bilag VII til vedtægten udbetales fortsat uden hensyn til barnets alder, hvis barnet er vedvarende svageligt eller lider af en alvorlig sygdom, der hindrer det i selv at sørge for sit underhold; dette gælder under hele sygdommens eller lidelsens varighed. Denne bestemmelse tillægger ikke den kompetente myndighed noget skøn med hensyn til udbetaling af det pågældende tilskud eller ej, men tillægger den en bunden kompetence derved, at det af nævnte bestemmelsers ubetingede affattelse fremgår, at myndigheden er forpligtet til at udbetale børnetilskud, når den har konstateret, at de i den pågældende bestemmelse fastsatte betingelser er opfyldt, og at afvise at udbetale dette i det modsatte tilfælde.

(jf. præmis 40)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 21. oktober 2003, sag T-302/01, Šimonis mod Kommissionen, præmis 38