Language of document : ECLI:EU:F:2013:153

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(toinen jaosto)

17 päivänä lokakuuta 2013

Asia F‑60/09 RENV

Gerhard Birkhoff

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Asian palauttaminen virkamiestuomioistuimeen kumoamistuomion jälkeen – Palkkaus – Perheavustukset – Huollettavana olevaa lasta koskeva lisä – Lapsi, joka ei vakavan sairauden tai vamman vuoksi pysty elättämään itseään – Lisän maksamisen jatkamista koskeva hakemus

Aihe:      Asian F-60/09, jossa oli alun perin nostettu kanne EY 236 ja EA 152 artiklan perusteella, palauttaminen virkamiestuomioistuimeen Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-10/11 P, Birkhoff vastaan komissio, 29.11.2011 antamalla tuomiolla (jäljempänä palauttamista koskeva tuomio), jolla kumottiin asiassa F‑60/09, Birkhoff vastaan komissio, 27.10.2010 annettu tuomio (jäljempänä 27.10.2010 annettu tuomio), jossa lausuttiin kanteesta, joka oli saapunut virkamiestuomioistuimen kirjaamoon 24.6.2009 ja jossa Gerhard Birkhoff vaati lähinnä Euroopan yhteisöjen komission 14.11.2008 tekemän sen päätöksen kumoamista, jolla kieltäydyttiin maksamasta 31.12.2008 jälkeen huollettavana olevaa lasta koskeva lisä (jäljempänä kyseessä oleva lisä), jota kantajalle oli maksettu vuodesta 1978 hänen vammaisesta tyttärestään Euroopan unionin virkamiesten henkilöstösääntöjen (jäljempänä henkilöstösäännöt) liitteessä VII olevan 2 artiklan 5 kohdan nojalla.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan Gerhard Birkhoffille asiassa F‑60/09 ja asiassa T‑10/11 P aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan asiassa F‑60/09 RENV.

Tiivistelmä

1.      Henkilöstökanne – Riitautetun toimenpiteen perusteluiden korvaaminen menettelyn aikana, jota ei voida hyväksyä – Poikkeus

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

2.      Virkamiehet – Palkkaus – Perhelisät – Huollettavana olevaa lasta koskeva lisä – Oikeus jatkumiseen ilman ikärajaa silloin, kun lapsen on mahdotonta elättää itseään – Hallinnon velvollisuudet – Sidottu toimivalta

(Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 2 artiklan 5 kohta)

1.      Hallintoviranomainen ei voi korvata päätöksen perustelua tai lisätä päätökseen perustelua oikeudenkäynnin aikana, paitsi jos on ilmennyt, että sen harkintavalta on sidottua, joten riidanalaisen päätöksen mahdollinen kumoaminen voisi johtaa ainoastaan siihen, että hallintoviranomainen velvoitettaisiin tekemään uusi päätös, joka olisi asiasisällöltään samanlainen kuin kumottu päätös.

(ks. 39 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑97/07, De Fays v. komissio, 17.6.2008, 70 kohta; asia F‑113/07, Šimonis v. komissio, 14.4.2011, 93 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

2.      Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 2 artiklan 5 kohdassa säädetyn lisän maksaminen voi jatkua ilman ikärajaa, jos lapsella on vakava sairaus tai vamma, joka estää häntä elättämästä itseään, koko tämän sairauden tai vamman keston ajan. Tässä säännöksessä ei myönnetä toimivaltaiselle viranomaiselle lainkaan harkintavaltaa kyseessä olevan lisän myöntämistä tai sen epäämistä varten, vaan siinä säädetään viranomaisen sidotusta toimivallasta siinä tarkoituksessa, että sen ehdottomasta sanamuodosta käy ilmi, että viranomaisen on myönnettävä huollettavana olevaa lasta koskeva lisä silloin kun se toteaa, että siinä mainitut edellytykset täyttyvät ja evättävä lisä silloin, kun asia on päinvastoin.

(ks. 40 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑302/01, Šimonis v. komissio 21.10.2003, 38 kohta