Language of document : ECLI:EU:F:2013:153

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS

(otrā palāta)

2013. gada 17. oktobrī

Lieta F‑60/09 RENV

Gerhard Birkhoff

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Lietas nodošana atpakaļ Civildienesta tiesai pēc atcelšanas – Atalgojums – Ģimenes pabalsti – Apgādājamā bērna pabalsts – Bērns, kurš smagas slimības vai invaliditātes dēļ nespēj sevi uzturēt – Pieteikums par pabalsta izmaksas turpināšanu

Priekšmets      Prasības lietā F‑60/09, kas sākotnēji tika celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu, nodošana atpakaļ pēc Vispārējās tiesas 2011. gada 29. novembra sprieduma T‑10/11 P Birkhoff/Komisija (turpmāk tekstā – “spriedums par lietas nodošanu atpakaļ”) pasludināšanas, ar kuru ir atcelts Civildienesta tiesas 2010. gada 27. oktobra spriedums lietā F‑60/09 Birkhoff/Komisija (turpmāk tekstā – “2010. gada 27. oktobra spriedums”), kurā tika lemts par apelācijas sūdzību, kas Civildienesta tiesas kancelejā tika saņemta 2009. gada 24. jūnijā un ar kuru G. Birkhoff būtībā lūdza atcelt Eiropas Kopienu Komisijas 2008. gada 14. novembra lēmumu, ar kuru viņam atteikts pēc 2008. gada 31. decembra turpināt saņemt apgādājamā bērna pabalstu (turpmāk tekstā – “attiecīgais pabalsts”), ko viņš saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu (turpmāk tekstā – “Civildienesta noteikumi”) VII pielikuma 2. panta 5. punktu saņēmis kopš 1978. gada par savu meitu, kurai ir invaliditāte

Nolēmums      Prasību noraidīt. Eiropas Komisija sedz savus un atlīdzina tiesāšanās izdevumus, kas radušies G. Birkhoff lietā F‑60/09 un lietā T‑10/11 P. Lietā F‑60/09 RENV katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņu celta prasība – Apstrīdētā akta pamatojuma aizstāšana tiesvedības laikā – Nepieļaujamība – Izņēmums

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

2.      Ierēdņi – Atalgojums – Ģimenes pabalsti – Apgādājamā bērna pabalsts – Tiesības uz izmaksas turpināšanu neatkarīgi no vecuma gadījumā, kad bērns invaliditātes dēļ nespēj sevi uzturēt – Administrācijas pienākumi – Saistošā kompetence

(Civildienesta noteikumu VII pielikuma 2. panta 5. punkts)

1.      Administrācija nevar lēmumā aizstāt vai pievienot pamatojumu tiesvedības laikā, ja vien neizrādās, ka tai ir saistošā kompetence, kas nozīmē, ka strīdīgā lēmuma iespējamās atcelšanas vienīgās sekas būtu tādas, ka administrācijai būtu pienākums no jauna pieņemt lēmumu, kas pēc būtības būtu identisks atceltajam lēmumam.

(skat. 39. punktu)

Atsauces

Civildienesta tiesa: 2008. gada 17. jūnijs, F‑97/07 De Fays/Komisija, 70. punkts; 2011. gada 14. aprīlis, F‑113/07 Šimonis/Komisija, 93. punkts un tajā minētā judikatūra.

2.      Ja bērnam ir smaga slimība vai invaliditāte, kuras dēļ viņš nespēj sevi uzturēt, Civildienesta noteikumu VII pielikuma 2. panta 5. punktā paredzētā pabalsta izmaksas turpināšana tiek piešķirta neatkarīgi no vecuma un uz visu šīs slimības vai invaliditātes laiku. Ar šo noteikumu kompetentajai iestādei nav dota nekāda rīcības brīvība piešķirt vai nepiešķirt attiecīgo pabalstu, bet tai ir piešķirta saistošā kompetence tādējādi, ka tās obligātais formulējums norāda, ka šai iestādei ir jāpiešķir apgādājamā bērna pabalsts, tiklīdz tā konstatē, ka ir izpildīti tajā minētie nosacījumi, un pretējā gadījumā pabalsts ir jāatsaka.

(skat. 40. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 2003. gada 21. oktobris, T‑302/01 Šimonis/Komisija, 38. punkts.