Language of document : ECLI:EU:F:2013:150

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM

(Første Afdeling)

17. oktober 2013

Sag F-77/12

Vasil Vasilev

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – almindelig udvælgelsesprøve – meddelelse om udvælgelsesprøve EPSO/AD/208/11 – ikke muligt under den indledende prøve at anvende det tastatur, som ansøgeren var vant til – afslag på adgang til bedømmelsesprøverne – ligebehandling«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Vasil Vasilev bl.a. har nedlagt påstand om annullation af afgørelsen af 10. maj 2012, hvorved udvælgelseskomitéen for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/208/11 afslog at give ham adgang til at deltage i bedømmelsesprøverne i forbindelse med udvælgelsesprøven.

Udfald:      Europa-Kommissionen frifindes. Vasil Vasilev bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemandssager – søgsmål til prøvelse af en afgørelse om ikke at give adgang til prøverne i en udvælgelsesprøve – muligheden for at påberåbe sig, at udvælgelsesprøvens forløb er ulovligt

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90, stk. 2, og art. 91)

2.      Tjenestemænd – udvælgelsesprøve – forløbet af en almindelig udvælgelsesprøve – ikke muligt for ansøgeren at skifte tastaturtype under den indledende prøve – tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet – foreligger ikke

(Tjenestemandsvedtægten, art. 1d og art. 27, stk. 1)

1.      Henset til den komplekse karakter af ansættelsesproceduren, som består af en række af meget tæt forbundne afgørelser, kan en sagsøger med rette påberåbe sig uregelmæssigheder opstået i forbindelse med afviklingen af udvælgelsesprøven i forbindelse med et søgsmål til prøvelse af en senere individuel afgørelse, såsom en afgørelse om ikke at give adgang til bedømmelsesprøverne.

(jf. præmis 15)

Henvisning til:

Personaleretten: 21. marts 2013, sag F-93/11, Taghani mod Kommissionen, præmis 38

2.      Ifølge det generelle ligebehandlingsprincip, der er et generelt princip i fællesskabsretten, må ensartede situationer ikke behandles forskelligt og forskellige situationer ikke behandles ens, medmindre forskelsbehandlingen er objektivt begrundet. Derfor foreligger der en tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet, der finder anvendelse på Unionens tjenestemandsret, når to persongrupper i Unionens tjeneste, hvis faktiske og retlige situation ikke adskiller sig væsentligt fra hinanden, behandles forskelligt, og en sådan forskelsbehandling ikke er objektivt begrundet.

Den omstændighed, at en ansøger til en almindelig udvælgelsesprøve med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af bulgarsksprogede juristlingvister forud for udvælgelseprøven brugte et fonetisk tastatur i stedet for et BDS tastatur, og at han ikke gjorde sig bekendt med et BDS tastatur, selv om han var underrettet om, at dette tastatur ville blive anvendt ved prøverne, er en omstændighed, som kan tilskrives ansøgeren selv, og den kan ikke udgøre en forskel, som kan medføre en tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet.

Henset til udvælgelseskomitéens vide skøn hvad angår indholdet af og de nærmere bestemmelser for prøverne i en udvælgelsesprøve er den ens behandling af alle ansøgerne og alles brug udelukkende af et BDS tastatur begrundet ved udvælgelsesprøvens karakter og formål, idet der er tale om en speciel udvælgelsesprøve, som har til formål at udvælge et vist antal højt kvalificerede juristlingvister til Domstolen, hvor alle de bulgarske juristlingvister bruger det normaliserede BDS tastatur.

(jf. præmis 26, 31, 35 og 36)

Henvisning til:

Domstolen: 16. december 2008, sag C-127/07, Arcelor Atlantique et Lorraine m.fl., præmis 23

Retten i Første Instans: 5. april 2005, sag T-376/03, Hendrickx mod Rådet, præmis 33

Personaleretten: 25. februar 2010, sag F-91/08, Pleijte mod Kommissionen, præmis 36; 28. marts 2012, sag F-19/10, Marsili mod Kommissionen, præmis 20 og den deri nævnte retspraksis