Language of document : ECLI:EU:F:2013:150

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

17. oktoober 2013

Kohtuasi F‑77/12

Vasil Vasilev

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Avalik konkurss – Konkursi EPSO/AD/208/11 teade – Võimatus eelvaliku käigus kasutada seda klaviatuuri, millega kandidaat oli harjunud – Keeldumine lubada hindamiskatsetele – Võrdne kohtlemine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega V. Vasilev palub eelkõige tühistada 10. mai 2012. aasta otsuse, millega avaliku konkursi EPSO/AD/208/11 komisjon keeldus teda selle konkursi hindamiskatsetele lubamast.

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Jätta V. Vasilevi kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnike hagid – Konkursi katsetele mittelubamise otsuse peale esitatud hagi – Võimalus tugineda konkursi läbiviimise nõuetevastasusele

(Personalieeskirjad, artikli 90 lõige 2 ja artikkel 91)

2.      Ametnikud – Konkurss – Avaliku konkursi kulg – Kandidaadi võimatus vahetada klaviatuuri tüüpi eelvalikukatse ajal – Võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumine – Puudumine

(Personalieeskirjad, artikkel 1d ja artikli 27 esimene lõik)

1.      Võttes arvesse töölevõtmise menetluse – mis koosneb väga tihedalt seotud otsustest – keerulist olemust, on hagejal hilisema üksikotsuse, nagu katsetele mittelubamise otsuse peale esitatud hagi puhul õigus tugineda konkursi käigus esinenud eeskirjade eiramisele.

(vt punkt 15)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: 21. märts 2013, kohtuasi F‑93/11: Taghani vs. komisjon (punkt 38).

2.      Võrdse kohtlemise põhimõte kui liidu õiguse üldpõhimõte nõuab, et sarnaseid olukordi ei käsitletaks erinevalt ja erinevaid olukordi ei käsitletaks ühtemoodi, välja arvatud juhul, kui selline kohtlemine on objektiivselt põhjendatud. Samuti on võrdse kohtlemise põhimõtet, mis on kohaldatav liidu avalikku teenistust reguleerivale õigusele, rikutud, kui liidu teenistuses olevat kahte isikute rühma, kelle faktiline ja õiguslik olukord üksteisest oluliselt ei erine, koheldakse erinevalt ja kui taoline kohtlemise erinevus ei ole objektiivselt põhjendatud.

Asjaolu, et bulgaaria keele jurist-lingvistide reservnimekirja koostamiseks korraldatud avaliku konkursi kandidaat kasutas enne konkurssi pigem foneetilist klaviatuuri kui bulgaaria riikliku normi (BDS) klaviatuuri ning et ta ei olnud BDS‑klaviatuuriga tuttav, samas kui teda teavitati selle klaviatuuri kasutamisest katsetel, on kandidaati ennast puudutav asjaolu, mis ei saa kujutada endast võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumist kaasa toovat erinevust.

Võttes arvesse ulatuslikku kaalutlusõigust, mis konkursikomisjonil on konkursi katsete sisu ja laadi suhtes, on kõikide kandidaatide sama kohtlemine ja kõikide nende poolt BDS‑klaviatuuri kasutamine põhjendatud konkursi olemuse ja eesmärgiga, kuna tegemist on erikonkursiga, mille eesmärk on välja valida teatud arv kõrgelt kvalifitseeritud bulgaaria jurist-lingviste, kes kasutavad BDS‑standardklaviatuuri.

(vt punktid 26, 31, 35 ja 36)

Viited:

Euroopa Kohus: 16. detsember 2008, kohtuasi C‑127/07: Arcelor Atlantique et Lorraine jt (punkt 23).

Esimese Astme Kohus: 5. aprill 2005, kohtuasi T‑376/03: Hendrickx vs. nõukogu (punkt 33).

Avaliku Teenistuse Kohus: 25. veebruar 2010, kohtuasi F‑91/08: Pleijte vs. komisjon (punkt 36); 28. märts 2012, kohtuasi F‑19/10: Marsili vs. komisjon (punkt 20 ja seal viidatud kohtupraktika).