Language of document : ECLI:EU:F:2013:150

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 17 października 2013 r.

Sprawa F‑77/12

Wasil Wasilew

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Konkurs otwarty – Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/208/11 – Niemożność korzystania podczas egzaminu wstępnego z klawiatury, do której przyzwyczajony był kandydat – Odmowa dopuszczenia do etapu oceny zintegrowanej – Równość traktowania

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której W. Wasilew żąda między innymi stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 10 maja 2012 r., na podstawie której komisja konkursowa konkursu otwartego EPSO/AD/208/11 odmówiła dopuszczenia go do udziału w etapie oceny zintegrowanej tego konkursu.

Orzeczenie:      Skarga zostaje oddalona. Wasil Wasilew pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

Streszczenie

1.      Skargi urzędników – Skarga na decyzję w sprawie o niedopuszczenia do egzaminów konkursowych – Możliwość powołania się na nieprawidłowość w przebiegu konkursu

(regulamin pracowniczy, art. 90 ust. 2, art. 91)

2.      Urzędnicy – Konkurs – Przebieg konkursu otwartego – Niemożność zmiany przez kandydata podczas egzaminu wstępnego rodzaju klawiatury – Naruszenie zasady równego traktowania – Brak

(regulamin pracowniczy urzędników, art. 1d ust. 1, art. 27 akapit pierwszy)

1.      Zważywszy na złożony charakter postępowania w sprawie naboru, które składa się z szeregu ściśle powiązanych ze sobą decyzji, skarżący ma prawo powołać się na nieprawidłowości, jakie wystąpiły w przebiegu konkursu przy okazji skargi na późniejszą decyzję indywidualną, taką jak decyzja o niedopuszczeniu do etapu oceny zintegrowanej.

(zob. pkt 15)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑93/11 Taghani przeciwko Komisji, 21 marca 2013 r., pkt 38

2.      Zasada równego traktowania jako zasada ogólna prawa Unii wymaga, aby porównywalne sytuacje nie były traktowane w odmienny sposób, a sytuacje odmienne nie były traktowane jednakowo, chyba że takie traktowanie jest obiektywnie uzasadnione. Podobnie naruszenie zasady równego traktowania, mającej zastosowanie do prawa służby publicznej Unii, następuje w przypadku, gdy dwie kategorie osób zatrudnionych w służbie Unii, których sytuacja faktyczna i prawna nie przedstawia zasadniczych różnic, są traktowane odmiennie w ramach procedury i gdy takie odmienne traktowanie nie jest obiektywnie uzasadnione.

Okoliczność, że kandydat biorący udział w konkursie otwartym mającym na celu utworzenie listy rezerwy kadrowej dla naboru prawników lingwistów języka bułgarskiego przed konkursem korzystał raczej z klawiatury fonetycznej niż z klawiatury BDS i że nie zapoznał się z klawiaturą BDS, mimo iż został poinformowany, że klawiatura ta będzie używana podczas egzaminów, stanowi okoliczność własną kandydata, która nie może stanowić odmienności mogącej powodować naruszenie zasady równego traktowania.

Zważywszy na przysługujący komisji konkursowej szeroki zakres uznania w odniesieniu do treści i sposobów przeprowadzania egzaminów konkursowych identyczne traktowanie wszystkich kandydatów i korzystanie przez wszystkich wyłącznie z klawiatury BDS jest uzasadnione charakterem i celem konkursu, jeśli chodzi o konkursy wyspecjalizowane, mające na celu wyłonienie określonej liczby wysoko wykwalifikowanych prawników lingwistów dla Trybunału Sprawiedliwości, w którym wszyscy bułgarscy prawnicy lingwiści korzystają ze standardowej klawiatury BDS.

(zob. pkt 26, 31, 35, 36)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑127/07, Arcelor Atlantique i Lorraine i in., 16 grudnia 2008 r., pkt 23

Sąd Pierwszej Instancji, sprawa T‑376/03, Hendrickx przeciwko Radzie, 5 kwietnia 2005 r., pkt 33

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑91/08, Pleijte przeciwko Komisji, 25 lutego 2010 r., pkt 36; sprawa F‑19/10 Marsili przeciwko Komisji, 28 marca 2012 r., pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo