Language of document : ECLI:EU:F:2013:150

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 17. oktobra 2013

Zadeva F‑77/12

Vasil Vasilev

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Splošni javni natečaj – Obvestilo o natečaju EPSO/AD/208/11 – Neobstoj možnosti, da se med predhodnim preizkusom uporablja tipkovnica, na katero je bil kandidat navajen – Zavrnitev pristopa k ocenjevalnim preizkusom – Enako obravnavanje“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero V. Vasilev predlaga med drugim razglasitev ničnosti odločbe z dne 10. maja 2012, s katero je komisija splošnega natečaja EPSO/AD/208/11 zavrnila njegovo pripustitev k sodelovanju na ocenjevalnih preizkusih navedenega natečaja.

Odločitev:      Tožba se zavrne. V. Vasilev nosi svoje stroške in naloži se mu plačilo stroškov Evropske komisije.

Povzetek

1.      Pritožbe uradnikov – Tožba, vložena zoper odločbo o nepripustitvi k preizkusom natečaja – Možnost sklicevanja na nepravilnost poteka natečaja

(Kadrovski predpisi, člena 90(2) in 91)

2.      Uradniki – Natečaj – Potek splošnega natečaja – Neobstoj možnosti, da kandidat spremeni vrsto tipkovnice med predhodnim preizkusom – Kršitev načela enakega obravnavanja – Neobstoj

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 1(d) in 27, prvi odstavek)

1.      Tožeča stranka ima glede na zapletenost postopka zaposlovanja, ki je sestavljen iz vrste zelo tesno povezanih odločitev, pravico, da se sklicuje na nepravilnosti med natečajem v okviru tožbe zoper poznejšo posamično odločbo, kot je odločba o nepripustitvi k ocenjevalnim preizkusom.

(Glej točko 15.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 21. marec 2013, Taghani proti Komisiji, F‑93/11, točka 38.

2.      Načelo enake obravnave kot splošno načelo prava Unije zahteva, da se primerljivi položaji ne obravnavajo različno in da se različni položaji ne obravnavajo enako, razen če je tako obravnavanje objektivno utemeljeno. Prav tako je podana kršitev načela enakega obravnavanja, ki se uporablja za pravo javnih uslužbencev Unije, kadar se kategoriji oseb v službi Unije, katerih dejanska in pravna položaja se bistveno ne razlikujeta, obravnavata različno in če tako obravnavanje ni objektivno upravičeno.

Dejstvo, da je kandidat splošnega natečaja za sestavo rezervnega seznama za zaposlovanje pravnikov lingvistov za bolgarščino pred natečajem uporabljal fonetično tipkovnico namesto tipkovnice BDS in da se ni navadil na tipkovnico BDS, medtem ko je bil obveščen, da se bo ta tipkovnica uporabljala za preizkuse, je kandidatova osebna okoliščina, ki ne more pomeniti razlike, ki lahko povzroči kršitev načela enakega obravnavanja.

Glede na široko diskrecijsko pravico komisije v zvezi z vsebino in podrobnimi pogoji za izvajanje preizkusov na natečaju, sta enako obravnavanje vseh kandidatov in njihova izključna uporaba tipkovnice BDS utemeljena z naravo in ciljem natečaja, pri čemer gre za specializiran natečaj, namenjen izbiri določenega števila visoko usposobljenih pravnikov lingvistov za Sodišče, kjer vsi bolgarski pravniki lingvisti uporabljajo standardizirano tipkovnico BDS.

(Glej točke 26, 31, 35 in 36.)

Napotitev na:

Sodišče: 16. december 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine in drugi, C‑127/07, točka 23;

Sodišče prve stopnje: 5. april 2005, Hendrickx proti Svetu, T‑376/03, točka 33;

Sodišče za uslužbence: 25. februar 2010, Pleijte proti Komisiji, F‑91/08, točka 36; 28. marec 2012, Marsili proti Komisiji, F‑19/10, točka 20 in navedena sodna praksa.