Language of document : ECLI:EU:F:2013:150

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

den 17 oktober 2013

Mål F‑77/12

Vasil Vasilev

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Meddelande om allmänt uttagningsprov EPSO/AD/208/11 – Inte möjligt att vid det inledande provet använda det tangentbord som kandidaten var van vid – Sökanden fick inte tillträde till bedömningsproven – Likabehandling”

Saken:      Talan, som väckts med stöd av artikel 270 FEUF, tillämlig på Euratomfördraget enligt artikel 1096a i detta, i vilken Vasil Vasilev har yrkat ogiltigförklaring av bland annat beslutet av den 10 maj 2012 i vilket uttagningskommittén i allmänt uttagningsprov EPSO/AD/208/11 beslutade att inte ge honom tillträde till bedömningsproven i nämnda uttagningsprov.

Avgörande:      Talan ogillas. Vasil Vasilev ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Talan väckt av tjänstemän – Talan mot ett beslut att inte ge tillträde till bedömningsproven i ett uttagningsprov – Möjlighet att åberopa att uttagningsprovet inte har genomförts korrekt

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna  90.2 och 91)

2.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Genomförandet av ett allmänt uttagningsprov – Den omständigheten att det var omöjligt för sökanden att ändra tangentbord vid de inledande proven – Åsidosättande av principen om likabehandling – Föreligger inte

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna1.5 och 27, första stycket)

1.      Med beaktande av rekryteringsförfarandets komplexa karaktär, som består av ett antal på varandra följande inbördes avhängiga beslut, kan en sökande med rätta åberopa felaktigheter under förfarandet i anslutning till en talan mot ett senare individuellt beslut, såsom ett beslut att inte ge tillträde till bedömningsproven.

(se punkt 15)

Hänvisning till:

Personaldomstolen: 21 mars 2013, Taghani/kommissionen, F‑93/11, punkt 38

2.      Principen om likabehandling, som är en allmän unionsrättslig princip, innebär att lika situationer inte får behandlas olika och att olika situationer inte får behandlas lika, såvida det inte finns sakliga skäl för en sådan behandling. Således föreligger det ett åsidosättande av nämnda princip, som är tillämplig i unionens personalmål, när två personkategorier i unionstjänst, vars faktiska och rättsliga situation inte skiljer sig åt i något avgörande hänseende, behandlas olika och det saknas sakliga skäl för detta.

Den omständigheten att en sökande i ett allmänt uttagningsprov, som syftar till att upprätta en anställningsreserv av bulgariskspråkiga juristlingvister, före uttagningsprovet använde ett fonetiskt tangentbord i stället före ett BDS tangentbord och att han inte övade sig med ett BDS tangentbord, trots att han kände till att ett sådant tangentbord skulle användas vid proven, utgör en omständighet hänförlig till sökanden själv och den kan inte utgöra en skillnad som medför att principen om likabehandling har åsidosatts.

Med beaktande av att uttagningskommittén förfogar över ett stort utrymme för eget skön i fråga om provens innehåll och hur de avvecklas motiveras den omständigheten att samtliga sökande enbart använder ett BDS tangentbord av provens karaktär och syfte, såtillvida som det är fråga om ett särskilt uttagningsprov för att välja ut ett antal högt kvalificerade juristlingvister till domstolen, där samtliga bulgariska juristlingvister använder ett normalt BDS tangentbord.

(se punkterna 26, 31, 35 och 36)

Hänvisning till:

Domstolen: 16 december 2008, Arcelor Atlantique och Lorraine m.fl., C‑127/07, punkt 23

Förstainstansrätten: 5 april 2005, Hendrickx/rådet, T‑376/03, punkt 33

Personaldomstolen: 25 februari 2010, Pleijte/kommissionen, F‑91/08, punkt 36; 28 mars 2012, Marsili/kommissionen, F‑19/10, punkt 20 och där angiven rättspraxis