Language of document : ECLI:EU:F:2013:161

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

17. oktoober 2013

Kohtuasi F‑127/12

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Kodukorra artikli 34 lõiked 1 ja 6 – Faksi teel esitatud hagi, mis esitati hagi esitamise tähtaja jooksul, millele oli liidetud kümnepäevane lisatähtaeg seoses suurte vahemaadega – Posti teel kümne järgneva päeva jooksul esitatud hagiavaldus – Kahe hagiavalduse samasuse puudumine – Hilinenult esitatud hagi

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega L. Marcuccio palub eelkõige, et Avaliku Teenistuse Kohus tühistab Euroopa Komisjoni otsuse jätta rahuldamata tema 6. juuli 2011. aasta taotlus ja otsuse jätta rahuldamata tema 19. veebruari 2012. aasta kaebus ning mõistab tema kasuks välja 10 500 euro suuruse summa, millele lisanduvad intressid. Hagiavalduse saatmisele kirja teel eelnes faksi teel 29. oktoobril 2012 sellise dokumendi saatmine, millele viidati kui hagiavalduse originaali ärakirjale.

Otsus:      Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Jätta L. Marcuccio kohtukulud tema enda kanda.

Kokkuvõte

Kohtumenetlus – Hagimenetluse algatusdokument – Vorminõuded – Faksi teel tähtaegselt esitatud hagiavaldus – Advokaadi omakäeline allkiri, mis erineb posti teel saadetud hagiavalduse originaalil olevast allkirjast – Tagajärg – Faksi saamise kuupäeva arvessevõtmata jätmine hagi esitamise tähtaja järgimise hindamisel

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 34 lõiked 1 ja 6; personalieeskirjad, artikli 91 lõige 3)

Selleks et liidu avaliku teenistuse kohtumenetluses oleksid kõikide menetlusdokumentide originaalid esitatud nõuetekohaselt, panevad Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 34 sätted ja eelkõige selle lõige 1 ja lõige 6, mis võimaldab hagiavalduse esitamist faksi teel, poole esindajale kohustuse anda omakäeline allkiri dokumendile enne selle faksi teel saatmist ning esitada järgneva kümne päeva jooksul Avaliku Teenistuse Kohtu kantseleile sama originaal.

Neil asjaoludel tuleb märkida, kui selgub, et dokumendi originaal, mis esitati paberkandjal kohtukantseleile kümne päeva jooksul pärast selle dokumendi ärakirja faksi teel esitamist, ei kanna sama allkirja, mis on faksi teel saadetud dokumendil, siis peab tõdema, et Avaliku Teenistuse Kohtu kantseleisse saabusid kaks eraldiseisvat menetlusdokumenti, ehkki allkirja on andnud üks ja see sama isik. Nimelt kuna Avaliku Teenistuse Kohus ei pea kontrollima, kas tekstid on sõna-sõnalt samad, on selge, et kui kahest dokumendist ühele antud allkiri ei ole sama kui teisele dokumendile antud allkiri, siis faksi teel saadetud koopia ei ole posti teel saadetud originaaldokumendi ärakiri.

Pealegi kui faksiga saadetud dokumendi edastamine ei vasta kodukorra artiklis 34 kehtestatud õiguskindluse nõudele, siis hagi esitamise tähtaja järgimisel ei saa faksi teel saadetud dokumendi edastamise kuupäeva võtta arvesse.

(vt punktid 20, 21 ja 23)

Viide:

Esimese Astme Kohus: 13. november 2001, kohtuasi T‑138/01 R: F vs. kontrollikoda (punktid 8 ja 9).