Language of document : ECLI:EU:F:2013:156

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS

(viena tiesneša sastāvā)

2013. gada 23. oktobrī

Lieta F‑98/12

Kathleen Verstreken

pret

Eiropas Savienības Padomi

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – 2008. gada paaugstināšana amatā – 2009. gada paaugstināšana amatā – Lēmums nepaaugstināt amatā prasītāju – Pamatojums – Vispārīgs un standarta pamatojums

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš EAEK līgumam ir piemērojams atbilstoši tā 106.a pantam, ar kuru K. Verstreken lūdz atcelt 2011. gada 7. novembra lēmumu viņu nepaaugstināt AD 12 pakāpē 2008. un 2009. gada paaugstināšanas amatā ietvaros, kuru pieņēmusi Eiropas Savienības Padome, izpildot Civildienesta tiesas 2010. gada 15. decembra spriedumu lietā F‑14/09 Almeida Campos u.c./Padome (turpmāk tekstā – “spriedums lietā Almeida Campos”)

Nolēmums      Atcelt Eiropas Savienības Padomes 2011. gada 7. novembra lēmumu nepaaugstināt K. Verstreken 2008. un 2009. gada paaugstināšanas amatā ietvaros. Eiropas Savienības Padome sedz savus un atlīdzina K. Verstreken tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Amatā nepaaugstināta kandidāta sūdzība – Noraidošs lēmums – Pienākums norādīt pamatojumu – Piemērojamība – Vispārīgs un standarta pamatojums, kas ir līdzvērtīgs pilnīgam pamatojuma trūkumam

(Civildienesta noteikumu 25., 45. pants un 90. panta 2. punkts)

Lai gan iecēlējinstitūcijai nav jāpamato lēmumi par paaugstināšanu amatā attiecībā uz amatā nepaaugstinātiem kandidātiem, tai tomēr ir jāpamato lēmums, ar kuru tiek noraidīta sūdzība, ko saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu iesniedzis amatā nepaaugstināts kandidāts, un pamatojums, kas norādīts noraidošajā lēmumā, ir uzskatāms par pamatojumu lēmumam, par kuru iesniegta sūdzība.

Turklāt no iecēlējinstitūcijas nevar prasīt, lai sūdzības noraidīšanas gadījumā tā pamatotu savu lēmumu papildus sūdzībā izteiktajiem iebildumiem, tostarp paskaidrojot, kādēļ katram paaugstināmajam ierēdnim ir lielāki nopelni nekā sūdzības iesniedzējam. Ja paaugstināšana notiek saskaņā ar Civildienesta noteikumu 45. pantu, izvēloties no ierēdņu vidus, pietiek, ka lēmums par sūdzības noraidīšanu tiek pamatots, piemērojot likumos un Civildienesta noteikumos ietvertos paaugstināšanas nosacījumus ierēdņa individuālajai situācijai.

Vispārīgs un standarta pamatojums lēmumā, ar kuru noraidīta sūdzība un kurā nav nekādu norāžu par ieinteresētās personas situāciju, un it īpaši nekādi nav paskaidrots, kā iecēlējinstitūcija Civildienesta noteikumu 45. pantā paredzētos kritērijus ir piemērojusi tā individuālajai situācijai, faktiski ir līdzvērtīgs pilnīgam pamatojuma trūkumam.

(skat. 29.–32. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2002. gada 20. februāris, T‑117/01 Roman Parra/Komisija, 27. un 31. punkts; 2005. gada 29. septembris, T‑218/02 Napoli Buzzanca/Komisija, 74. punkts.

Civildienesta tiesa: 2011. gada 28. septembris, F‑9/10 AC/Padome, 29. punkts; 2011. gada 10. novembris, F‑18/09 Merhzaoui/Padome, 71. un 75. punkts; 2012. gada 8. februāris, F‑11/11 Bouillez u.c./Padome, 22. punkts; 2012. gada 14. novembris, F‑75/11 Bouillez/Padome, 26. punkts.