Language of document : ECLI:EU:F:2013:139

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

1. října 2013

Věc F‑82/11

Nicolaos Loukakis

v.

Evropský parlament

„Veřejná služba – Výbor zaměstnanců Parlamentu – Volby – Nesrovnalosti ve volebním procesu“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, N. Loukakisem a 18 dalšími žalobci proti Evropskému parlamentu, která se týká opomenutí tohoto orgánu zabývat se nesrovnalostmi, k nimž došlo při volbě členů výboru zaměstnanců v listopadu 2010.

Rozhodnutí:      Implicitní rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 20. května 2011 nezabývat se nesrovnalostmi, k nimž došlo ve volbách do výboru zaměstnanců v listopadu 2010, se zrušuje. Ve zbývající části se žaloba zamítá. Evropský parlament ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené žalobci. Odborové organizace Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens, Fédération de la fonction publique européenne, jakož i odborová organizace Pluralist ponesou vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Zastoupení – Výbor zaměstnanců – Volby – Evropský parlament – Nedosažení požadovaného kvora v prvním kole volby – Povinnost pořádat druhé kolo volby – Možnost prodloužit první kolo volby – Podmínka – Existence legitimního důvodu

(Služební řád, příloha II, čl. 1 pátý pododstavec; pravidla o zastoupení zaměstnanců Evropského parlamentu, čl. 6 odst. 6 až 8)

2.      Úředníci – Zastoupení – Výbor zaměstnanců – Volby – Evropský parlament – Povinnost volební komise poskytnout volební místnosti – Rozsah

(Služební řád, příloha II, článek 1; pravidla o zastoupení zaměstnanců Evropského parlamentu, čl. 11 odst. 1)

3.      Úředníci – Zastoupení – Výbor zaměstnanců – Volby – Evropský parlament – Povinnost volební komise poskytnout voličům veškeré informace ohledně data a místa sčítání hlasů – Rozsah

(Služební řád, příloha II, článek 1; pravidla o zastoupení zaměstnanců Evropského parlamentu, článek 15)

4.      Úředníci – Zastoupení – Výbor zaměstnanců – Volby – Evropský parlament – Povinnost volební komise zveřejnit vysvětlivky k výsledkům sčítání hlasů – Rozsah

(Služební řád, příloha II, článek 1; pravidla o zastoupení zaměstnanců Evropského parlamentu, čl. 18 odst. 1, 2 a 4)

1.      Podle článku 1 pátého pododstavce přílohy II služebního řádu a čl. 6 odst. 6 až 8 pravidel o zastoupení zaměstnanců Evropského parlamentu musí být v případě, že po prvním, příp. druhém volebním kole není dosaženo požadovaného kvora, které v prvním případě činí dvě třetiny a ve druhém většinu hlasů voličů, uspořádáno druhé či dokonce třetí kolo volby.

Ačkoli tato ustanovení nelze vykládat tak, že generální shromáždění nemá možnost rozhodnout o prodloužení prvního kola hlasování ještě před uplynutím lhůt původně stanovených pro jeho uspořádání, je tato možnost nicméně podmíněna existencí legitimního důvodu. Důvod, který není předvídatelný, jako je průběh prvního volebního kola během doby dovolených, nelze v tomto ohledu považovat za legitimní důvod.

(viz body 60, 61, 63 a 64)

2.      Okolnost, že sídlo ve Štrasburku je nejméně využívaným hlavním pracovním působištěm Evropského parlamentu, nemůže zprostit volební komisi povinnosti výslovně upravené v čl. 11 odst. 1 pravidel o zastoupení zaměstnanců Evropského parlamentu zřídit volební místnosti ve všech třech hlavních pracovních působištích tohoto orgánu.

(viz bod 72)

3.      Z článku 15 pravidel o zastoupení zaměstnanců Evropského parlamentu, jehož účelem je umožnit kontrolu voličů nad řádným průběhem sčítání hlasů, implicitně, avšak nutně vyplývá, že volební komise musí s dostatečným předstihem poskytnout voličům veškeré informace ohledně data a místa tohoto sčítání.

(viz bod 83)

4.      Z ustanovení čl. 18 odst. 1, 2 a 4 pravidel o zastoupení zaměstnanců Evropského parlamentu ve vzájemném spojení vyplývá, že k seznamu zvolených členů výboru zaměstnanců, jehož zveřejnění je upraveno v uvedeném odst. 2, musí být nutně připojeny veškeré informace volební komise uvedené v odst. 1, které se týkají zejména počtu hlasů získaných jednotlivými kandidáty na jednotlivých seznamech, procentního podílu, který získali na každém seznamu, jakož i počtu odevzdaných hlasů na základě plné moci. Vzhledem k tomu, že vyhotovení seznamu zvolených členů vychází nutně z počtu hlasů udělených na jednotlivých seznamech jednotlivým kandidátům, z procentního podílu, který získali na každém seznamu, jakož i z počtu hlasů získaných na základě plné moci, nebyli by totiž voliči schopni v případě, že nebyli obeznámeni s výše uvedenými informacemi, posoudit, zda je vhodné podat v minimální lhůtě deseti pracovních dnů po zveřejnění seznamu zvolených kandidátů stížnost na základě čl. 18 odst. 4 uvedených pravidel.

(viz bod 90)